PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
– realizacji procesu rezerwacji
– rozpatrzenia ewentualnego naruszenia regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa
– rozpatrywania reklamacji
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :
3. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu RODO jest 3City Rentals sp. z o.o., NIP: 585-149-77-24, REGON: 522381541, KRS: 0000978364 z siedzibą w Sopocie (81-747) przy ul. 3 Maja 18/13
4. Dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora lub też upoważnionych pracowników. Dane osobowe mogą być przekazywane również dostawcom, którym zostaną zlecone usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 

DANE OSOBOWE

1. Są pozyskiwane na potrzeby realizacji procesu rezerwacji.
2. Podanie danych jest dobrowlne, jednak ich podanie jest niezbędne do możliwości realizacji rezerwacji.
3. Goście posiadają prawo: dostępu do swoich danych osbowych, sprostowania ich, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych.
4. Przetwarzanie danych w celach marketingowych jest możliwe po zaznaczeniu zgody podczas składania rezerwacji (newsletter) lub podczas zameldowania i zaznaczeniu zgody na karcie meldunkowej.
5. Zgodę można cofnąć poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: office@3cityrentals.pl

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :
3. Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest 3City Rentals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie (81-747) przy ul. 3 Maja 18/13 NIP: 585 149 77 24, REGON: 522381541, KRS: 0000978364
4. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

 

DANE OSOBOWE

1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.
4. Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail: office@3cityrentals.pl.

 

ZOBOWIĄZANIA ADMINISTRATORA

1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak: systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

 

ZOBOWIĄZANIA HOTRES.PL

1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
• Szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
• zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
• regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

 

PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMCJI PRZEZ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (KONSUMENTÓW)

1. 3City Rentals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie (81-747) przy ul. 3 Maja 18/13 NIP: 585 149 77 24, REGON: 522381541, KRS: 0000978364 (zwana dalej: „3City Rentals”) rozpatruje reklamacje zgłoszone przez Klientów w sposób i w terminach określonych w niniejszej Procedurze, o ile łączący Klienta z 3City Rentals stosunek prawny (np. umowa), nie stanowi inaczej.
2. Na potrzeby niniejszej procedury za „Klienta” uważa się konsumenta w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) korzystającego z usług świadczonych przez 3City Rentals, składającego Reklamację.
3. Na potrzeby niniejszej procedury za „Reklamację” uznaje się oświadczenie Klienta złożone w formie pisemnej lub w przesłane pocztą elektroniczną (niezależnie od nazwy / tytułu pisma) skierowane do 3City Rentals, które dotyczy naruszenia praw Klienta powstałego w związku z korzystaniem z usług oferowanych przez 3City Rentals. Reklamacja winna zawierać dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację Klienta, jak również dane umożliwiające kontakt z Klientem oraz przedmiot Reklamacji (dokładny opis zastrzeżeń Klienta).
4. Reklamacje w formie pisemnej należy wysłać na adres: 3City Rentals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie (81-747) przy ul. 3 Maja 18/13 bądź złożyć w recepcji 3City Rentals. Reklamacje w formie elektronicznej należy wysyłać na adres poczty elektronicznej: office@3cityrentals.pl w temacie wiadomości należy wpisać „reklamacja”.
5. Klient powinien zgłosić Reklamację możliwie niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu rzetelnego i efektywnego rozpatrzenia Reklamacji.
6. 3City Rentals po otrzymaniu Reklamacji podejmie działania mające na celu rozpatrzenie Reklamacji. Upoważniony pracownik ma prawo skontaktować się z Klientem w przypadkach wymagających dokonania ustalenia stanu faktycznego z udziałem Klienta bądź uzyskania dodatkowych informacji niezbędnych do właściwego rozpatrzenia Reklamacji.
7. Reklamacje załatwiane są w formie pisemnej (lub w formie wiadomości e-mail w odpowiedzi na tak przesłaną Reklamację).
8. Odpowiedź na Reklamację zawierać będzie: a) uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że nie wymaga tego charakter podniesionych zarzutów, b) informację na temat zgłoszonego problemu ze wskazaniem odpowiednich fragmentów umowy bądź przepisów obowiązujących na terenie obiektu, chyba że nie wymaga tego charakter podnoszonych zarzutów, c) wskazanie osoby udzielającej odpowiedzi.
9. Udzielenie odpowiedzi na Reklamację zgłoszoną przez Klienta powinno nastąpić w możliwie krótkim terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni od wpływu Reklamacji.
10. Decyzja o wypłaceniu Klientowi rekompensaty lub dokonaniu zwrotu środków musi zawsze uzyskać akceptację wspólników.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania z anulowaniem rezerwacji, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.